Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Walerian Krus

Walerian Krus urodził się 14 grudnia 1926r. w Kolonii Strzebińskiej. W 1932r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Strzebiniu. Uczniowie tej szkoły uczęszczali do dwóch pierwszych klas - po dwa lata, a do klasy trzeciej - trzy, lub cztery.

stzrebinszkola2017ty
Szkoła w Strzebiniu (około 1914r)

We wrześniu 1937r. Walerian wstąpił do kolejowej II Drużyny Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego w Koszęcinie, założonej przez druha Alojzego Janeczka, w skład której wchodzili synowie kolejarzy z Koszęcina i Strzebinia.

12koszecindworzec2016
Poczekalnia klasy I na dworcu kolejowym w Koszęcinie
miejsce zbiórek drużyny

Rok później, w 1938r. wraz z całym zastępem - "Jastrzębi" został przeniesiony do nowo powstałej MDH im. Andrzeja Małkowskiego, działającej przy Szkole Powszechnej w Strzebiniu. Już w październiku, tegoż roku, na ręce druha Augustyna Ulfika złożył przyrzeczenie harcerskie.

kruswalerian2017tyhujik

Wiosną 1939r. wraz z drużyną wziął udział w Zlocie Hufca ZHP Lubliniec w Koszęcinie, a latem pełnił funkcję oboźnego na obozie stałym w Borowni koło Ćmielowa. W tym też roku ukończył Szkołę Powszechną.

12borowniastrzeb2017tgyh
Harcerze z Koszęcina i Strzebinia na obozie w Borowni w 1939r.

Po powrocie z obozu, wraz z starszymi harcerzami, angażuje się w tworzenie punktów obrony przeciw lotniczo-gazowej, sanitarnych i meldunkowo-łącznościowych.

Podczas okupacji pracował początkowo w Nadleśnictwie Koszęcin, a od 1943r. w Fabryce Papieru w Kaletach jako robotnik. Podczas kampani wrześniowej ojciec Augustyn - kolejarz, dostał się niewoli radzieckiej powstaniec śląski,

fabrykaklaety1943
Fabryka Papieru w Kaletach w okresie II wojny światowej

Po zakończeniu działań wojennych, 28 września 1945r. w odprawie rady reaktywowanej drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie, pojawiła się młodzież ze Strzebinia, wśród której znalazł się Walerian Krus. Podczas spotkania zadecydowano o utworzeniu samodzielnej drużyny w Strzebiniu i już kilka dni później MDH im. Andrzeja Małkowskiego w Strzebiniu została reaktywowana, a jej drużynowym został właśnie Walerian Krus.

krusstyrzbin2016rt
Drużynowy Walerian Krus
ze swoimi harcerzami w górach w 1947r.

Wraz ze swoją drużyną, 28 kwietnia 1946r., bierze udział w organizowanym w Koszęcinie - Dniu Harcerza.

swjerzy2016rftkoszecin
Obchody Dnia Harcerza w Koszęcinie w 1946r.

Kilka dni później wraz ze swoimi harcerzami uczestniczy w uroczystej defiladzie z okazji 3 - Maja.

krus2017rty
Harcerze MDH im. Andrzeja Małkowskiego
podczas defilady z okazji 3 maja w 1946r.
z przodu maszeruje drużynowy - druh Walerian Krus

Latem 1946r. Walerian Krus pełni funkcję oboźnego na pierwszym stałym, obozie powojennym harcerzy z Koszęcina i Strzebinia w Hadrze.

12swjerzy2016rftkoszecinktsrHarcerze podczas obozu w Hadrze
drugi od lewej Stefan Goniwiecha,
następnie Walerian Krus i Alojzy Janeczek

Latem 1947r. Walerian Krus i Bonawentura Kobielski wraz z starszyzną z Koszęcina, organizują wspólne wycieczki i wędrówki po najbliżej okolicy poznając jej historię, piękno okolicy, a także sztukę ludową. Harcerze przemierzają, Szlak Lompy, Ligonia i Roździeńskiego, od Bruśka po Kochcice i od Woźnik po Zawadzkie.

12swjerzy2016rftkoszecinktsr56
Druh Walerian Krus, trzeci od lewej

Wraz ze swoimi starszymi kolegami: Bonawenturą Kobielskim, Augustynem Lachamnem, Robertem Plazą oraz we współpracy z kierownikiem Szkoły Podstawowej w Strzebiniu, panem Kazimierzem Ostrowskim zakładają Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Strzebiń. Równocześnie stając się, w pierwszych latach funkcjonowania zespołu, jego podstawowymi zawodnikami.

viktoriajaworzbo2018 
Drużyna LKS "Viktoria" Strzebiń
5 od lewej stoi Bonawentura Kobielski, za nim Walerian Krus

Na jesieni 1947r. druh Walerian Krus, przekazuje drużynę - druhowi Bonawenturze Kobielskiemu, w związku z powołaniem do czynnej służby wojskowej, którą odbywa do 1949r. w 35 Pułku Piechoty (LWP) stacjonującym w tym czasie Tarnowskich Górach.

Po powrocie z wojska uczy się w Technikum Kolejowym Ministerstwa Kolei w Maczkach (dla dorosłych), które ukończył w 1954r. jako technik dróg kolejowych. Następnie pracuje w Oddziale Drogowym PKP w Tarnowskich Górach.

Po Zjedzie Łódzkim, gdy harcerstwo zostaje ponownie reaktywowane, druh Walerian Krus organizuje Koło Przyjaciół Harcerstwa w Strzebiniu, w którym działa do roku 1960.

pismokrus1897 

W 1961r. rozpoczyna pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Bytomiu.

W latach 1973-1988 pełnił społecznie funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Koszęcinie. W 1986r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

waleriankrus2018

Walerian Krus zmarł 19 grudnia 1989r. i został pochowany na cmentarzu w Strzebiniu.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Janina Krus
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Józef Kochanek - Monografia Sołectwa Strzebiń


Zdjęcia:
Archiuwm prywatne - Janina Krus
Archiwum prywatne - Rodzina Goniwiecha
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Józef Kochanek - Monografia Sołectwa Strzebiń